Υπόθεση T-152/20: Προσφυγή της 19ης Μαρτίου 2020 — BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect)