Υπόθεση T-240/19: Προσφυγή της 9ης Απριλίου 2019 — A9.com κατά EUIPO (Διάταξη εικονιδίου καμπάνας)