Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2218, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha rozhodnutí 2011/163/EU, pokud jde o schválení plánů sledování reziduí předložených Spojeným královstvím a jeho závislými územími (oznámeno pod číslem C(2020) 9556) (Text s významem pro EHP)