Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) (Text s významom pre EHP) 2020/C 418/04