Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 418/04