Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. června 2015.#Presidenza del Consiglio dei Ministri a další v. Rina Services SpA a Rina SpA.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato.#Řízení o předběžné otázce – Články 49 SFEU, 51 SFEU a 56 SFEU – Svoboda usazování – Spjatost s výkonem veřejné moci – Směrnice 2006/123/ES – Článek 14 – Subjekty pověřené ověřováním a osvědčováním toho, že podniky provádějící veřejné zakázky na stavební práce dodržují podmínky stanovené právními předpisy – Vnitrostátní právní úprava, která vyžaduje, aby se sídlo těchto subjektů nacházelo v Itálii.#Věc C-593/13. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. června 2015