Sklep Skupnega odbora EGP št. 21/2016 z dne 5. februarja 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2017/1304]