Neuvoston asetus (ETY) N:o 3207/88, annettu 17 päivänä lokakuuta 1988, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2771/75 muuttamisesta