Komisijas Regula (EEK) Nr. 784/68 (1968. gada 26. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus baltā cukura un jēlcukura CIF cenu aprēķināšanai