Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9053 — Sumitomo / Tierra / JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)