Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1030 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2019, για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)