Решение за изпълнение (EC) 2019/1030 на Комисията от 21 юни 2019 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на индоксакарб за употреба в биоциди от продуктов тип 18 (Текст от значение за ЕИП.)