Förenade målen C-427/16 och C-428/16: C-428/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski rayonen sad – Bulgarien) – ”CHEZ Elektro Bulgaria” AD mot Yordan Kotsev (C 427/16), och ”FrontEx International” EAD mot Emil Yanakiev (Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Frihet att tillhandahålla tjänster — Minimibelopp för advokatarvoden fastställs av en yrkesorganisation för advokater — Förbud för en domstol att besluta om ersättning för arvoden vars belopp understiger dessa minimibelopp — Nationell lagstiftning enligt vilken mervärdesskatt anses utgöra en del av priset på den tjänst som har tillhandahållits vid utövandet av ett fritt yrke)