Vec C-472/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Belgické kráľovstvo