Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 228/2016, της 2ας Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/1166]