Sprawa T-645/18: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2020 r. – Bilbaína de Alquitranes/Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Środowisko naturalne – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin – Sklasyfikowanie paku, smoły węglowej wysokotemperaturowej do substancji o toksyczności ostrej kategorii 1 dla środowiska wodnego (H400) i o toksyczności przewlekłej kategorii 1 dla środowiska wodnego (H410) – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]