Υπόθεση C-537/19: Προσφυγή της 12ης Ιουλίου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας