Písemný dotaz E-002713/14 Barbara Matera (PPE), Lara Comi (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Marco Scurria (PPE), David Casa (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Joanna Senyszyn (S&D), Angelika Werthmann (ALDE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Nicole Sinclaire (NI), Roberta Metsola (PPE), Anne Delvaux (PPE), Ana Gomes (S&D), Jörg Leichtfried (S&D), Hannu Takkula (ALDE), Rolandas Paksas (EFD), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Antigoni Papadopoulou (S&D), Alda Sousa (GUE/NGL), Jan Březina (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), Salvador Sedó i Alabart (PPE), Jean Lambert (Verts/ALE) a Rosa Estaràs Ferragut (PPE) Komisi (Místopředsedkyně Komise/Vysoká představitelka). VP/HR – Práva žen zadržovaných v Egyptě