2013/139/EÚ: Rozhodnutie Rady z  18. marca 2013 , ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor v súvislosti s predĺžením platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992