Υπόθεση T-276/16: Προσφυγή της 30ής Μαΐου 2016 – Viridis Pharmaceutical κατά EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)