P8_TA(2019)0416 Visumkodeks ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2018)0252 — C8-0114/2018 — 2018/0061(COD)) P8_TC1-COD(2018)0061 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)