Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9993 — Allianz/Noble) (Text s významom pre EHP) 2021/C 5/07