Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Úradný vestník Európskej únie L 280 z 31. októbra 2019)