Stanovisko generálního advokáta - Sir Gordon Slynn - 30 ledna 1985.