Регламент (ЕС) 2021/590 на Комисията от 12 април 2021 година за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аклонифен, боскалид, краве мляко, етофенпрокс, железен пирофосфат, L-цистеин, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, мефентрифлуконазол, натриев 5-нитрогваиаколат, натриев o-нитрофенолат, натриев p-нитрофенолат и триклопир във или върху определени продукти (текст от значение за ЕИП)