Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1084 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do harmonizacji wykazu zatwierdzonych lub zarejestrowanych przedsiębiorstw, zakładów i podmiotów oraz identyfikowalności niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)