Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1084 оd 25. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu usklađivanja popisa odobrenih ili registriranih objekata, pogona i subjekata te sljedivosti određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda (Tekst značajan za EGP.)