Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1084 af 25. juni 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår harmoniseringen af listen over godkendte eller registrerede virksomheder, anlæg og driftsledere og sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter (EØS-relevant tekst.)