Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)9651 – 2014/2508(DEA))