Mål T-580/17: Tribunalens dom av den 6 februari 2019 – Karp mot parlamentet (Personalmål — Kontraktsanställda — Placering i lönegrad — Artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna — Klagomål som getts in för tidigt — Oegentlighet i det administrativa förfarandet — Avvisning — Rättsmedlens inbördes självständighet — Beslut att inte förnya anställningsavtalet för en kontraktsanställd för övriga uppgifter i samband med mammaledighet — Motiveringsskyldighet — På varandra följande visstidsanställningsavtal — Maktmissbruk — Rätt att bli hörd — Skadeståndsansvar)