Kohtuasi T-580/17: Üldkohtu 6. veebruari 2019. aasta otsus – Karp versus parlament (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Palgaastme ja -järgu määramine — Personalieeskirjade artikli 90 lõige 2 — Ennatlik kaebus — Kohtueelse menetluse normide rikkumine — Vastuvõetamatus — Õiguskaitsevahendite autonoomsus — Lepinguline abiteenistuja sellise lepingu pikendamata jätmine, mis on seotudrasedus- ja sünnituspuhkusega — Põhjendamiskohustus — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Õiguse kuritarvitamine — Õigus olla ära kuulatud — Vastutus)