Věc T-580/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2019 – Karp v. Parlament „Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Zařazení – Článek 90 odst. 2 služebního řádu – Předčasná stížnost – Vada postupu před zahájením soudního řízení – Nepřípustnost – Autonomie procesních prostředků – Neobnovení smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce v souvislosti s mateřskou dovolenou – Povinnost uvést odůvodnění – Po sobě jdoucí smlouvy o dobu určitou – Zneužití práv – Právo na slyšení – Odpovědnost“