Дело T-580/17: Решение на Общия съд от 6 февруари 2019 г. — Karp/Парламент (Публична служба — Договорно наети служители — Класиране — Член 90, параграф 2 от Правилника — Преждевременно обжалване по административен ред — Нередовност на процедурата пред административния орган — Недопустимост — Самостоятелност на способите за защита — Неподновяване на договора на договорно нает служител със спомагателни функции, който е свързан с отпуск по майчинство — Задължение за мотивиране — Последователни срочни трудови договори — Злоупотреба с право — Право на изслушване — Отговорност)