Věc C-742/18 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. září 2020 – Česká republika v. Evropská komise, Švédské království („Kasační opravný prostředek – Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – Výdaje vyloučené z financování Evropskou unií – Výdaje vynaložené Českou republikou – Nařízení (ES) č. 555/2008 – Články 19 a 77 – Trhy s vínem – Nařízení (ES) č. 1122/2009 – Článek 33 – Podpora rozvoje venkova – Podpory na plochu – Přímé podpory oddělené od produkce – Kontroly v oblasti podmíněnosti – Tradiční kontroly na místě a kontroly na místě prostřednictvím dálkového průzkumu Země – Důkazní břemeno – Oprava na základě přesného vyčíslení a paušální oprava – Pochybnosti o účinnosti kontrol – Analýza rizik – Nedostatky“)