Zaak T-705/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 oktober 2016 door WQ (*) tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 juli 2016 in zaak F-1/16, WQ (*)/Parlement