Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1554 zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23, pokiaľ ide o periodicitu podávania správ Európskej centrálnej banke o kvalite externej štatistiky (ECB/2020/52)