Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/1554 (2020. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 attiecībā uz pārskatu par ārējās statistikas kvalitāti sniegšanas biežumu Eiropas Centrālajai bankai (ECB/2020/52)