Насоки (ЕС) 2020/1554 на Европейската централна банка от 14 октомври 2020 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 по отношение на честотата на отчитане на Европейската централна банка относно качеството на външната статистика (ЕЦБ/2020/52)