Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/146 z 30. januára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/502 o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojnice (Text s významom pre EHP)