Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/146 (2019. gada 30. janvāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/502 par atļauju lietot preparātu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 par barības piedevu piena govīm (Dokuments attiecas uz EEZ.)