Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/146, 30. jaanuar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/502, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 valmistise kasutamise lubamist lüpsilehmade söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)