Rozhodnutie Komisie z 10. júla 1996 týkajúce sa odchýlky z ustanovení prílohy III smernice Rady 91/439/EHSText s významom pre EHP.