96/427/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 1996, neuvoston direktiivin 91/439/ETY liitteen III määräyksiä koskevasta poikkeuksesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)