96/427/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1996 σχετικά με μια παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)