Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 243, 2010m