Решение на Съда (осми състав) от 12 март 2009 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 2006/22/ЕО - Сближаване на законодателствата - Социално законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт - Липса на транспониране в определения срок. # Дело C-298/08. Комисия/Гърция TITJUR