Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/459 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad rzydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG)