Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/459, 30. märts 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EMPs kohaldatav tekst)