VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/... ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat na vstup zásielok vodných živočíchov a určitých produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov do Únie a na ich premiestňovanie v rámci Únie a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 1251/2008