РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) .../… НА КОМИСИЯТА за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати за въвеждане в Съюза и за движение в рамките на Съюза на пратки с водни животни и с определени продукти от животински произход от водни животни и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези сертификати и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1251/2008